ارتباط با ما

تمام شهروندانِ ایرانی از ایران و تمامِ نقاط جهان می توانند اطلاعات و مستنداتِ خود از وجودِ تخلفات و مفاسد مالی به ویژه در ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی را از طریق ایمیل زیر به این پایگاه خبری ارسال کنند، تا مورد پیگیری و انتشار قرار گیرد.

تیم خبری “اقتصاد سالم”

 

پست الکترونیک :

eghtesadsalem.ir@gmail.com