انزجار مردم تبریز از سلطان عثمانی

آذریِ شیعه مذهبِ مریدِ علی چه ربطی به ترکِ عثمانی دارد!؟

شنبه 22 آذر 1399