بر اساس اعلام بانک مرکزی :

نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت

سه شنبه 15 آذر 1401
بر اساس اعلام بانک مرکزی :

نرخ رسمی ۲۵ ارز افزایش یافت

یکشنبه 13 آذر 1401
بر اساس اعلام بانک مرکزی :

نرخ ۲۷ ارز افزایش یافت

شنبه 12 آذر 1401