بر اساس اعلام بانک مرکزی:

نرخ رسمی ۱۶ ارز کاهش یافت

یکشنبه 12 تیر 1401
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت

شنبه 11 تیر 1401
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

پنجشنبه 9 تیر 1401
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

نرخ رسمی ۲۵ ارز کاهش یافت

چهارشنبه 8 تیر 1401