برای پیر مردانِ شکسته در وطن؛

از دکتر محمد مصدق تا امیر محمد اسماعیل خان

جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰