بر اساس اعلام بانک مرکزی :

نرخ رسمی ۱۹ ارز کاهش یافت

سه شنبه 22 آذر 1401