نامه خبرنگار اخراجی ایسنا به دفتر رییس جمهور رسید

در انتظارِ برخوردِ ریاست جمهوری با فحاشان به دولت و مردم هستیم

شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
نامه سرگشاده خبرنگار اخراجی ایسنا به رییس دفتر رییس جمهور؛

“بی‌شرف” نامیدنِ دولت جمهوری اسلامی ایران چه حکمی دارد!؟

جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹