نامه خبرنگار اخراجی ایسنا به دفتر رییس جمهور رسید

در انتظارِ برخوردِ ریاست جمهوری با فحاشان به دولت و مردم هستیم

شنبه 25 بهمن 1399
نامه سرگشاده خبرنگار اخراجی ایسنا به رییس دفتر رییس جمهور؛

“بی‌شرف” نامیدنِ دولت جمهوری اسلامی ایران چه حکمی دارد!؟

جمعه 24 بهمن 1399