نخستین دوره آموزش تخصصی خبرنگاری گردشگری در بیرجند برگزار شد 

خراسان جنوبی پیشگام خبرنگاری گردشگری

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹