ایران خودرو به مردم و مسئولانِ کشور دروغ گفت:

« ری را » خودرویِ ملی نیست / کراس اووِر ایرانی وجود ندارد

سه شنبه 14 تیر 1401