کاش به همتی نامه می نوشتید، نه قالیباف!

نوبخت! رو به قالیباف، پشت به دلار

سه شنبه 27 آبان 1399