باحمایت های دولت و مجلس از زعفرانکاران؛

قیمت آتی زعفرانِ دی ماه در بورس کالا از ۵۲ میلیون تومان گذشت

سه شنبه 21 تیر 1401