زنده به گور کردن دختران در افغانستان

اعراب جاهلی بازگشته اند؛ “مرگ بر عربستان”

دوشنبه 29 شهریور 1400