سردار سرتیپ شکارچی:

بازپرس و نمایندهِ سیلی زننده به سرباز؛ امنیت کشور را نقض کردند

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰