در اولین‌گردهمایی ایجاد تشکل کشوری صنعت کفش مطرح شد؛

همراهی قوای سه‌گانه برای رفع موانع تولید و توسعه اقتصادی

یکشنبه 2 خرداد 1400