انزجار مردم تبریز از سلطان عثمانی

آذریِ شیعه مذهبِ مریدِ علی چه ربطی به ترکِ عثمانی دارد!؟

شنبه 22 آذر 1399
آقای صداوسیما، خوابی یا بیدار

حریم سلطان یا کیمیا!؟

جمعه 14 آذر 1399