بر اساس اعلام بانک مرکزی:

نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت

سه شنبه 16 آذر 1400
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش یافت

یکشنبه 14 آذر 1400
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

نرخ رسمی ۳۳ ارز کاهش یافت

شنبه 13 آذر 1400
بر اساس اعلام بانک مرکزی:

نرخ رسمی ۲۹ ارز افزایش یافت

پنجشنبه 11 آذر 1400