نفت برنت ۸۲ دلار و ۷۹ سنت شد

شنبه 22 اردیبهشت 1403

نفت برنت ۸۶ دلار و ۶۲ سنت شد

دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

نفت برنت ۹۰ دلار و ۷۲ سنت شد

سه شنبه 28 فروردین 1403

نفت برنت ۹۰ دلار و ۲۸ سنت شد

دوشنبه 27 فروردین 1403

نفت برنت ۸۲ دلار و ۱۰ سنت شد

سه شنبه 24 بهمن 1402

نفت برنت ۸۲ دلار و ۶۸ سنت شد

چهارشنبه 11 بهمن 1402

نفت برنت ۸۲ دلار و ۵۸ سنت شد

سه شنبه 10 بهمن 1402