روند افزایشی نفت معکوس شد

پنجشنبه 10 فروردین 1402

نفت برنت ۷۸ دلار و ۸۰ سنت شد

چهارشنبه 9 فروردین 1402

نفت برنت ۷۷ دلار و ۷۸ سنت شد

سه شنبه 8 فروردین 1402

نفت برنت ۷۴ دلار و ۹۳ سنت شد

دوشنبه 7 فروردین 1402

نفت برنت ۷۴ دلار و ۹۹ سنت شد

شنبه 5 فروردین 1402

بازگشت نفت به مسیر کاهش قیمت

پنجشنبه 3 فروردین 1402

کاهش دوباره قیمت نفت

چهارشنبه 2 فروردین 1402