بروز فسادِ جدید در مرتبطین با شرکت ذوب آهن اصفهان:

۶۰ میلیارد طلبِ اداره مالیات، صرفِ خرید خودروی BMW شد / پولِ اداره مالیات به حسابِ شخصی ۱ نفر رفت

شنبه 21 مرداد 1402
به دستورِ مقام ارشد صنعتی کشور؛

مدیرعامل خودروسازِ بزرگ دولتی این هفته تغییر می کند

یکشنبه 8 مرداد 1402