نفت برنت ۷۹ دلار و ۹۷ سنت شد

چهارشنبه 30 آذر 1401

نفت از صعود بازماند

چهارشنبه 25 آبان 1401

نفت برنت ۹۲ دلار و ۹۳ سنت شد

سه شنبه 24 آبان 1401

نفت برنت ۹۴ دلار و ۹۴ سنت شد

چهارشنبه 18 آبان 1401

نفت برنت ۹۷ دلار و ۶۱ سنت شد

سه شنبه 17 آبان 1401

نفت برنت ۹۴ دلار و ۸۳ سنت شد

سه شنبه 10 آبان 1401
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >