بروز فسادِ جدید در مرتبطین با شرکت ذوب آهن اصفهان:

۶۰ میلیارد طلبِ اداره مالیات، صرفِ خرید خودروی BMW شد / پولِ اداره مالیات به حسابِ شخصی ۱ نفر رفت

شنبه 21 مرداد 1402
خبرنگارِ افشاگر از سوی عواملِ مدیر ارشد دولتی به ضرب و شتم تهدید شد:

آیا “امیرحسین نادری” مدیرِ ارشد صنعت فولاد، نیروی امنیتی و قضایی بوده است؟!

چهارشنبه 14 تیر 1402